CK Enerji Çamlıbel
Kişisel Verilerin Korunması
CK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. (“CK Enerji Çamlıbel Elektrik” ya da “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca KVK Kanunu) doğrultusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.  CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, elektrik tedarik hizmeti sunulan kişiler ile birlikte Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebilecektir.

1.   Kişisel Verilerin Neleri Kapsadığı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz,  Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve tabi olunan diğer mevzuat dahilinde, Şirketimiz tarafından sağlanan tedarik hizmetleri ile sözleşme görüşmeleri kapsamında, Şirket faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, destek hizmet kuruluşları ve Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, online işlem merkezi, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir.

Ad, Soyad, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve diğer kimlik bilgileri, mesleği, abone numaraları, tüketim bilgisi, tesisat numaraları, tekil kodları, adres bilgisi, kampanya bilgileri, segment bilgisi, tüketici türü, abonelik durumu (iptal, tahliye, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, SMS kayıtları, telefon numarası, e-posta adresi, ödeme tipi, ödeme alışkanlıkları, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, takip bilgileri gibi temel abonelik bilgileri ve benzeri bilgiler.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta/temsilci sıfatıyla sunabilecekler de dahil olmak üzere, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti ve buna göre yeni kampanya önerileri sunulması, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru, tebrik ve uyarıların iletilmesi, segmentasyon çalışmaları, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, bilgi araştırmaları, kredibilite değerlendirmelerinin yapılması,  Şirketimizin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri,  planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, başta Elektrik Piyasası mevzuatı olmak üzere diğer tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

3. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. İşlenen, saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Şirketimiz tarafından alınmakta ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

4. Veri Aktarımı

Elektrik tedariki kapsamında işlenen kişisel verileriniz, hukuki sorumluluğumuzun yerine getirilmesinin gereği olarak ve elektrik tedariki hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak Müşteri’nin dağıtım bölgesindeki ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ, EPİAŞ, EPDK, TEDAŞ, CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in iştirak ilişkisi içinde bulunduğu CK Enerji Grup Şirketleri (Bu ifade ile CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., CK Enerji Yatırım A.Ş. ve CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş. kastedilmektedir.), iş ortakları, yükleniciler, CK Enerji Çamlıbel Elektrik nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişiler/kurumlar, adli ve idari merciler ve düzenleyici kurumlara aktarılabilecektir. Müşterilerimizin kişisel verileri, açık rızaları olması kaydı ile satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in iştirak ilişkisi içinde bulunduğu CK Enerji Grup Şirketleri ve iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişiler ile işlenme amaçları ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır. Müşterilerimizin izni olmaksızın kişisel verileri, işlenme amaçları dışında kullanılmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

KVK Kanunu  hükümleri uyarınca;


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle, formda yer alan yollardan biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

6. Kanunun Öngördüğü İstisnalar

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temek hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.